Rezervácia vozidla
Cena za prenájom
XXX €
Výber vozidla
Miesto vyzdvihnutia
Začiatok prenájmu
Miesto odovzdania
Koniec prenájmu
 
Počet dní:2

Všeobecné obchodné podmienky

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1 Toto je úplné znenie Všeobecných podmienok operatívneho leasingu (ďalej len „VPOL“) spoločnosti Effective CarService, s.r.o., ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.05.2017.

1.2 Tieto VPOL upravujú všetky vzťahy medzi Nájomcom a Podnájomcom vznikajúce na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o operatívnom leasingu (ďalej ako „ZOL“), prípadne s akoukoľvek inou zmluvou alebo dohodou uzatvorenou na základe alebo v súvislosti so ZOL, ako aj všetky vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie  ZOL,  prípadne  inej  zmluvy alebo  dohody uzatváranej  na  základe alebo v súvislosti so ZOL, ak nie je  v týchto VPOL alebo v ZOL výslovne uvedené inak, alebo ak nie je výslovne vylúčená platnosť VPOL ako celku alebo platnosť len niektorých ustanovení VPOL.

1.3 Podmienky operatívneho leasingu a rozsah súvisiacich Služieb poskytovaných Podnájomcovi sú uvedené v ZOL. Odplatné prenechanie jednotlivých  Predmetov leasingu Podnájomcovi  do  užívania  vo forme  operatívneho  leasingu a poskytovanie súvisiacich Služieb je predmetom ZOL, za podmienok a v rozsahu uvedenom v ZOL. Tieto VPOL sú súčasťou  ZOL uzatvorenej medzi Nájomcom a Podnájomcom na základe ZOL.

1.4 V rozsahu, v akom sa ustanovenia ZOL líšia od VPOL, rozhodujúce sú ustanovenia ZOL. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami ZOL platí, že za rozhodujúce sa považujú ustanovenia ZOL.

2 DEFINÍCIE

Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami používané v týchto VPOL, v ZOL alebo v súvisiacej dokumentácii majú význam, ktorý je definovaný v týchto VPOL, ak nie je v príslušnom dokumente výslovne uvedené inak.

Celkový limit km
predpokladaný  počet  kilometrov  uvedený  v ZOL,  ktorý  PL  odjazdí  v  priebehu celého trvania leasingového vzťahu;

Dodávateľ 
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá   je vlastníkom PL a je s Nájomcom  v záväzkovom  vzťahu, na základe ktorého Nájomca nadobudne, prípadne nadobudol užívacie právo k PL, a to za účelom odplatného prenechania PL Podnájomcovi do užívania vo forme operatívneho leasingu;

Dôverné informácie 
všetky  informácie týkajúce sa  Podnájomcu,  prípadne tretích  osôb,  ktoré sú  v zmluvnom vzťahu s Podnájomcom, ktoré Nájomca získal na základe alebo v súvislosti so ZOL alebo s ZOL , vrátane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle Obchodného  zákonníka, informácií, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ako aj všetky ďalšie informácie o právnom statuse alebo o ekonomickej a finančnej situácii a činnosti Podnájomcu, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Podnájomcom;

Podnájomca
fyzická  osoba alebo právnická osoba,  ktorá má s Nájomcom  uzatvorenú najmenej jednu ZOL;

Oprávnená osoba
fyzická  osoba,  ktorá je na základe  plnomocenstva  s úradne   overeným  podpisom Podnájomcu, prípadne plnomocenstva podpísaného Podnájomcom pred zamestnancom  Nájomcu, splnomocnená vykonať určitý právny úkon, resp. určité právne  úkony  v mene  Podnájomcu,  alebo fyzická osoba konajúca v mene Podnájomcu na základe plnomocenstva podľa osobitných predpisov;

Osobné údaje Podnájomcu 
osobné údaje Podnájomcu – fyzickej osoby, ako aj osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu Podnájomcu – právnickej osoby,  ktoré  získal Nájomca na základe alebo v súvislosti so ZOL, alebo s týmito VPOL,  a ktoré sú osobnými údajmi  v zmysle zákona o ochrane osobných údajov;

Platba
suma, ktorú  je  za  príslušné  Platobné  obdobie  Podnájomca  povinný  zaplatiť Nájomcovi za prenechanie PL do užívania (podnájmu) vo forme operatívneho leasingu, za poskytovanie súvisiacich Služieb uvedených v ZOL a za administratívne činnosti súvisiace so ZOL, a to  v súlade s ustanoveniami a za podmienok  uvedených v  týchto VPOL a v  ZOL;

Platobné obdobie
časový úsek, za ktorý je Podnájomca povinný platiť Nájomcovi jednotlivé Platby;

Podmienky poistenia 
všeobecné poistné podmienky a zmluvné, prípadne osobitné  dojednania Nájomcu a príslušnej poisťovne, ktoré sa vzťahujú na dohodnuté poistné vzťahy, predmetom ktorých je poistenie PL alebo PZP. Podmienky poistenia sú neoddeliteľnou prílohou ZOL a vzťahujú sa na poistenie všetkých PL, ktoré sú predmetom ZOL. Nájomca je povinný na požiadanie  podnájomcu odovzdať Poistné podmienky Podnájomcovi pri uzatvorení ZOL, resp. bezodkladne po vzniku poistného vzťahu,  ak tento poistný vzťah vznikol až po  uzatvorení ZOL. Súčasťou Podmienok poistenia sú aj inštrukcie týkajúce sa postupu v prípade poistnej udalosti na PL.

Predmet leasingu (PL)
nová alebo používaná  hnuteľná   vec,    ktorú    je    Podnájomca   oprávnený    užívať   vo forme operatívneho leasingu. Nájomca je oprávneným držiteľom a užívateľom (nájomcom) PL počas celej  doby trvania  leasingového vzťahu, aj po jeho ukončení;

Nájomca
Effective CarService, s.r.o., so sídlom Vajnorská 103/A, 831 04 Bratislava, IČO:48031933, DIČ: 2120006735, IČ DPH: SK2120006735, registrácia:           Obchodný   register Okresného  súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 109765/B;

Protokol o prevzatí PL
dokument,  podpisom  ktorého Podnájomca potvrdí prevzatie PL  od Nájomcu. Protokol o prevzatí PL je súčasťou príslušnej ZOL;

Protokol o vrátení PL
dokument, podpisom ktorého Nájomca a Podnájomca potvrdia vrátenie PL Nájomcovi;

PZP
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle osobitného predpisu;

Ročný limit km
predpokladaný  počet  kilometrov  uvedený  v Nájomnej  zmluve,  ktorý  PL  odjazdí  v priebehu jedného roka trvania leasingového vzťahu;

Sadzba za nadlimitný km
sadzba  za  jeden  kilometer  uvedená  v  ZOL,  ktorou  sa  pri  splnení  podmienok uvedených v týchto VPOL vynásobí každý, aj začatý kilometer, ktorý Podnájomca s PL odjazdil nad výšku Ročného / Celkového limitu km dohodnutého v ZOL počas jedného roka / celej doby trvania leasingového vzťahu;

Sadzba za podlimitný km
sadzba  za  jeden  kilometer  uvedená  v  ZOL,  ktorou  sa  pri  splnení  podmienok uvedených v týchto VPOL vynásobí každý, aj  začatý  kilometer, ktorý Podnájomca s PL  odjazdil pod Ročný / Celkový limit km dohodnutý v ZOL počas jedného roka / celej doby trvania leasingového vzťahu;

Služba
plnenie súvisiace s užívaním PL vo forme operatívneho leasingu a so zabezpečením mobility Podnájomcu, ktorého poskytovanie Podnájomcovi po dobu trvania leasingového vzťahu zabezpečuje Nájomca, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Rozsah poskytovaných Služieb je uvedený v ZOL, spôsob a podmienky ich poskytovania sú uvedené v týchto VPOL a v ZOL;

Zmluva o operatívnom leasingu (ZOL)
písomná  zmluva  uzatvorená  medzi  Nájomcom   a  Podnájomcom,  ktorá  upravuje  podmienky operatívneho leasingu a rozsah súvisiacich Služieb poskytovaných Podnájomcovi.;

Zverejnenie
sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch obchodných miest Nájomcu alebo vo verejne prístupných priestoroch obchodných miest osoby, s ktorou Nájomca spolupracuje    pri    uzatváraní    ZOL     alebo     na    internetovej     stránke  (webovom    sídle- www.avisprestige.sk) Nájomcu alebo inou, po úvahe Nájomcu vhodnou formou, čím príslušný dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente uvedené inak.

3 KONANIE A PODPISOVANIE

3.1 Konanie Podnájomcu

3.1.1 Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, koná štatutárnym orgánom, a to spôsobom, ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná zástupca. Za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené listinou o založení právnickej osoby alebo inými listinami vyhotovenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.1.2 Ak dôjde k zmene v zložení štatutárneho orgánu právnickej osoby, je táto zmena účinná voči Nájomcovi okamihom, keď mu bol predložený originál, alebo úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia takého orgánu, ktorý je podľa spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, prípadne stanov právnickej  osoby  oprávnený  uskutočniť túto  zmenu. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť Podnájomcu uviesť zápis v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri do súladu s faktickým právnym stavom, ani na povinnosť Podnájomcu predložiť Nájomcovi bezodkladne po uskutočnení zmeny v obchodnom registri alebo inom zákonom  určenom  registri, nový  výpis  z registra. Dôveryhodnosť a dostatočnosť predložených listín je Nájomca oprávnený posúdiť podľa vlastného uváženia.

3.1.3 Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s Nájomcom iba za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony.

3.2 Konanie prostredníctvom zástupcu

3.2.1 Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť zástupcom na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byť udelené v písomnej forme, a musí byť dostatočne určité. Podpis Podnájomcu na plnomocenstve musí byť overený úradne alebo inak, pre Nájomcu vyhovujúcim spôsobom. Podnájomca sa zaväzuje, že Nájomcovi bezodkladne oznámi akúkoľvek zmenu či ukončenie platnosti plnomocenstva.

3.3 Preukazovanie totožnosti

3.3.1 Nájomca je pri  každom  úkone  s Podnájomcom  oprávnený  požadovať  preukázanie  jeho  totožnosti  a Podnájomca je povinný tejto žiadosti Nájomcu vyhovieť.

3.3.2 Podnájomca - fyzická osoba preukazuje Nájomcovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Fyzická osoba konajúca za Podnájomcu - právnickú osobu preukazuje svoju totožnosť rovnakým spôsobom ako Podnájomca – fyzická osoba.

3.3.3 Za doklad totožnosti sa považuje: občiansky preukaz, cestovný pas alebo povolenie na  pobyt  pre  cudzinca. Nájomca je oprávnený v ním stanovených prípadoch podľa vlastného uváženia od Podnájomcu žiadať doplňujúce doklady preukazujúce pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Podnájomcom. Podnájomca súhlasí s tým, aby si Nájomca vyhotovil fotokópiu dokladu totožnosti, prípadne iných doplňujúcich dokladov, ktoré mu  Podnájomca predložil    a   tieto   fotokópie   uchoval    v    rámci   informácií   o Podnájomcovi.

3.3.4 Ak za Podnájomcu koná zástupca, či už na základe zákona alebo na základe plnomocenstva, Nájomca overuje totožnosť zástupcu a zástupca predkladá Nájomcovi doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie.

B. OSOBITNÁ ČASŤ

4 PREDMET LEASINGU

4.1 Objednávka, odovzdanie a prevzatie PL

4.1.1 Podnájomca môže prejaviť svoju vôľu užívať PL vo forme operatívneho leasingu písomne, e-mailom, faxom, telefonicky alebo v akejkoľvek inej forme (ďalej len „Žiadosť o operatívny leasing“), pričom uvedie najmä špecifikáciu PL a jeho príslušenstva, požadovaný termín jeho dodania, dĺžku trvania leasingového vzťahu, prípadne aj predpokladaný ročný počet odjazdených kilometrov, rozsah požadovaných súvisiacich Služieb a ďalšie podstatné skutočnosti. Žiadosť o operatívny leasing je nezáväzná a má  len  informatívny  charakter,  jej  prevzatím  zo  strany Nájomcu  nevzniká medzi  ním  a Podnájomcom  ZOL ani  žiadny  iný   záväzkový   vzťah a Nájomcovi z nej nevzniká žiadna povinnosť voči Podnájomcovi.

4.2 Vlastníctvo a užívanie PL

4.2.1 Nájomca je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky evidovaný  ako držiteľ PL. Ako doklad preukazujúci oprávnenie Podnájomcu užívať PL slúži splnomocnenie, ktoré na žiadosť Podnájomcu Nájomca bezodkladne po uzatvorení ZOL vystaví a odovzdá Podájomcovi. Podnájomca je povinný užívať PL v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto  VPOL,  v ZOL  a v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky.

4.2.2 Podnájomca nie je bez prechádzajúceho písomného  súhlasu  Nájomcu oprávnený  s PL  nakladať iným  spôsobom ako je uvedené v týchto VPOL, v ZOL, prípadne v inej písomnej dohode medzi Nájomcom a Podnájomcom,  najmä  nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu oprávnený PL ďalej prenajať, vypožičať, darovať, predať, poskytnúť ako záloh alebo zábezpeku alebo iným obdobným spôsobom nakladať s PL tak, aby sa tento dostal do dispozície tretej osoby. V prípade porušenia povinností Podnájomcu uvedených v prvej vete tohto bodu VPOL je Nájomca oprávnený uplatniť si u Podnájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Obstarávacej ceny PL. Akékoľvek porušenie povinností uvedených v prvej vete tohto bodu VPOL bude zo strany Podnájomcu taktiež považované za podstatné porušenie ZOL, s možnosťou Nájomcu odstúpiť od tejto ZOL. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si  voči  Podnájomcovi  popri  nároku  na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku porušenia týchto povinností Podnájomcu, vrátane všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s ochranou jeho práv, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

4.2.3 Podnájomca je povinný Nájomcovi bezodkladne písomne oznámiť vznik alebo uplatnenie akýchkoľvek práv tretích osôb k PL, akýkoľvek iný zásah tretích osôb do PL alebo do jeho užívania, akékoľvek škody na PL, jeho odcudzenie, stratu a ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa vzájomných záväzkových vzťahov medzi Nájomcom a Podnájomcom vyplývajúcich z VPOL, zo ZOL alebo z ZOL (napríklad akékoľvek zmeny obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania Podnájomcu, zmeny v štatutárnom orgáne Podnájomcu, zmeny v bankovom spojení, a pod..), a to uvedením všetkých dôležitých skutočností. Tieto skutočnosti je Podnájomca povinný doložiť všetkými potrebnými dokumentmi, pričom Nájomca má právo podľa vlastného uváženia vyžiadať si od Podnájomcu aj iné doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti. Podnájomca je taktiež povinný oznámiť Nájomcovi skutočný stav odjazdených kilometrov, a to vždy keď ho o to Nájomca požiada, najmenej však raz ročne.

4.2.4 Podnájomca je povinný bezodkladne informovať Nájomcu a príslušné oddelenie PZ SR o strate, zničení alebo odcudzení ktorejkoľvek časti Zložky pre užívateľa alebo príslušenstva PL, najmä o strate, zničení alebo odcudzení osvedčenia o registrácii PL, kľúčov od PL, kľúčov od mechanického zabezpečovacieho zariadenia resp. elektronického zabezpečovacieho systému, prípadne ich kódových štítkov, diaľkového ovládania zamykania, prípadne iného zariadenia, autorádia, vrátane jeho odnímateľného bezpečnostného panelu, evidenčného čísla PL, bezhotovostnej palivovej karty, potvrdenia o PZP, ako aj ďalších častí Zložky pre užívateľa alebo príslušenstva PL, pričom náklady spojené so zaobstaraním stratených, zničených alebo odcudzených častí Zložky pre užívateľa alebo príslušenstva PL znáša v celom rozsahu Podnájomca, ktorý je povinný ich nahradiť Nájomcovi.

4.2.5 Podnájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného  súhlasu  Nájomcu vykonať  na  PL  akékoľvek zmeny, technické alebo iné úpravy, dodatočne montovať akékoľvek doplnky alebo vykonať na PL  iné  zhodnotenie (ďalej len „Úpravy PL“), ak v týchto VPOL alebo v ZOL nie je uvedené alebo písomne dohodnuté inak. Akékoľvek Úpravy PL, bez ohľadu na to, či sú tieto Úpravy PL vykonávané s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu  alebo  bez  jeho  súhlasu,  vykonáva  Podnájomca  na  svoje  náklady   a nebezpečenstvo.   Nájomca a Podnájomca  sa môžu písomne dohodnúť, že Úpravy PL sa vykonajú na náklady  Nájomcu, súčasťou takejto písomnej dohody  však musí byť aj dohoda o zmene výšky Platieb v súlade s bodom 5.6 týchto VPOL. Akékoľvek Úpravy PL vykonané  na náklady Podnájomcu, bez ohľadu na to, či boli tieto Úpravy PL vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu alebo bez jeho súhlasu, je Podnájomca povinný po  skončení  ZOL odstrániť a uviesť PL do pôvodného stavu, a to na svoje náklady. Podnájomca je v takomto prípade oprávnený ponechať si odstránené Úpravy PL. Ak odstránenie Úprav PL vykonaných na náklady Podnájomcu a uvedenie PL do pôvodného stavu nie je  po  skončení ZOL možné alebo účelné, Nájomca sa zaväzuje nahradiť Podnájomcovi prípadné  zhodnotenie  PL,  ku  ktorému došlo v dôsledku vykonania takýchto Úprav PL, a to zaplatením paušálnej náhrady vo výške 1,- EUR Podnájomcovi, pričom akékoľvek zhodnotenie PL sa najneskôr zaplatením tejto paušálnej náhrady Podnájomcovi stáva vlastníctvom Nájomcu, bez jeho povinnosti nahradiť Podnájomcovi  akékoľvek  ďalšie náklady tohto zhodnotenia PL. Podnájomca  je povinný Nájomcovi v celej výške nahradiť prípadné zníženie hodnoty PL a všetky škody, ktoré na PL vznikli v súvislosti s vykonaním akýchkoľvek Úprav PL, bez ohľadu na to, či boli tieto Úpravy PL vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu alebo bez jeho súhlasu, ako aj prípadné zníženie hodnoty  PL  a  všetky  škody,  ktoré na PL vznikli v súvislosti s odstránením  akýchkoľvek  Úprav PL alebo v súvislosti s uvedením PL do pôvodného stavu.

4.2.6 Podnájomca je povinný udržiavať PL v prevádzkyschopnom stave, užívať PL len spôsobom stanoveným jeho výrobcom, v súlade s návodom na obsluhu, technickými podmienkami prevádzky, dodržiavať bezpečnostné pravidlá stanovené jeho výrobcom, ako aj bezpečnostné pravidlá vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, užívať PL spôsobom zodpovedajúcim charakteru PL a jeho obvyklému alebo dohodnutému účelu a spôsobu užívania a tiež vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby na PL nevznikla škoda a ani nehrozil jej vznik, aby nedochádzalo alebo nehrozilo poškodenie, strata, odcudzenie, nadmerné opotrebovanie alebo zničenie PL, a aby neboli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu PL (ďalej len „Bežný spôsob užívania PL“). PL nesmie byť použitý najmä k rýchlostnej jazde, súťaženiu, preprave nebezpečných látok, cvičným jazdám, nesmie byť prekročená najväčšia prípustná celková resp. užitočná hmotnosť PL a pod. Stupeň opotrebenia PL musí zodpovedať Bežnému spôsobu užívania PL. V PL je zakázané fajčiť.

4.2.7 Podnájomca je povinný s PL  zaobchádzať  s odbornou  starostlivosťou,  je  najmä  povinný  pred  každým  použitím PL skontrolovať jeho technický stav,  vrátane stavu  pneumatík.  V prípade  zistenia  vád na PL, ktoré možno odstrániť v rámci bežnej údržby je Podnájomca povinný tieto vady  odstrániť  na  svoje  náklady,  bez  ohľadu  na to,  či  je  v ZOL dohodnuté poskytovanie Služby – Údržba a opravy, pričom Nájomca nie je v žiadnom prípade povinný tieto náklady Podnájomcovi nahradiť. V prípade zistenia vád na PL, ktoré nemožno odstrániť v rámci bežnej údržby (ďalej len „Vady na PL“) je Podnájomca povinný bezodkladne o týchto Vadách na PL informovať Nájomcu. Ak je v ZOL dohodnuté poskytovanie Služby – Údržba a opravy, Nájomca je povinný podľa povahy zistených Vád na PL zabezpečiť ich odstránenie v niektorom z autorizovaných servisných stredísk, pričom Podnájomca je v tomto prípade oprávnený a zároveň aj povinný vykonať neodkladnú opravu len takých Vád na PL, pri ktorých hrozí v prípade ich okamžitého neodstránenia vznik alebo zväčšenie rozsahu škody, alebo ktorých okamžité neodstránenie by ohrozilo život alebo zdravie Podnájomcu, prípadne tretích osôb. Podnájomca nie je oprávnený k žiadnym iným technickým zásahom na PL, s výnimkou vykonávania bežnej údržby podľa inštrukcií výrobcu PL, prípadne zmluvného autorizovaného servisného strediska, ak nie je v týchto VPOL uvedené inak. Ak v ZOL nie je  dohodnuté  poskytovanie Služby – Údržba a opravy, akékoľvek zistené Vady na PL je povinný na svoje náklady odstrániť Podnájomca v niektorom z autorizovaných servisných stredísk, pričom Nájomca nie  je v žiadnom  prípade  povinný tieto náklady Podnájomcovi nahradiť. Nájomca taktiež nie je v žiadnom prípade povinný Podnájomcovi nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku dočasnej nemožnosti užívania PL z dôvodu zistených Vád na PL. Podnájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania PL z dôvodu zistených Vád na PL, a to až do ich odstránenia prostredníctvom autorizovaného servisného strediska.

4.2.8 Ak v dôsledku nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem pri užívaní PL Podnájomcom, prípadne osobou konajúcou v mene Podnájomcu, alebo v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu PL boli príslušným oddelením PZ SR, prípadne iným orgánom verejnej moci v SR alebo v zahraničí uložené akékoľvek pokuty alebo iné sankcie, Podnájomca je povinný všetky takto uložené pokuty alebo iné sankcie zaplatiť na svoj účet, pričom Nájomca nie je v žiadnom prípade povinný ich zaplatenie Podnájomcovi nahradiť.

4.2.9 Podnájomca je oprávnený užívať PL len na území tých štátov, pre územie ktorých je PL v súlade s týmito VPOL a so ZOL poistený a na ktoré má od Nájomcu výslovne udelené písomné splnomocnenie

4.2.10 Podnájomca je povinný pri parkovaní vždy uviesť do aktívneho stavu elektronický zabezpečovací systém PL, ak je  ním PL vybavený, ako aj použiť všetky mechanické zabezpečovacie zariadenia, ktorými je PL vybavený, a to tak, aby sa v maximálne možnej miere predchádzalo odcudzeniu PL.

4.2.11 Ak Podnájomca podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností  uvedených  v týchto  VPOL,  v  ZOL, alebo ak podľa názoru Nájomcu hrozí zo strany Podnájomcu takéto porušenie, je Nájomca aj bez predchádzajúceho súhlasu Podnájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom kedykoľvek skontrolovať stav PL, jeho umiestnenie, účel a spôsob jeho užívania (ďalej len „Kontrola PL“) a zároveň  je oprávnený Podnájomcovi PL dočasne odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípade je Podnájomca povinný Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, umožniť neobmedzený prístup k PL, strpieť všetky úkony súvisiace s výkonom Kontroly  PL a strpieť tiež prípadný odvoz PL alebo iné opatrenia potrebné na jeho odobratie alebo zabránenie jeho ďalšieho užívania Podnájomcom. Podnájomca týmto zároveň dáva Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, výslovný súhlas na prístup k PL, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa nachádza, a to aj vtedy, ak sa PL nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré Podnájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel je Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska Podnájomcu. Podnájomca sa zaväzuje nahradiť Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, všetky náklady spojené so zaistením PL, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, vykonáva Kontrolu PL, prípadne odobratie PL a realizuje právo prístupu k PL, je Podnájomca povinný poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená  Nájomcom  požiada.  Ak  je  PL umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom  mieste, ku ktorému Podnájomca nemá vlastnícke, prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL, je Podnájomca povinný zabezpečiť Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade nesplnenia niektorej z povinností uvedených v tomto bode VPOL je Nájomca je oprávnený uplatniť si u Podnájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Obstarávacej ceny PL. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré Nájomcovi  vznikli   v   dôsledku   nesplnenia   niektorej z povinností Podnájomcu uvedených v tomto bode VPOL a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

4.2.12 Nájomca je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia vyhotoviť obrazové, zvukové alebo iné záznamy PL, ktorejkoľvek jeho časti, prípadne dokladov a iných dokumentov súvisiacich s nadobudnutím a užívaním PL, ak je to podľa vyhlásenia Nájomcu potrebné na uplatnenie jeho práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi Nájomcom a Podnájomcom, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného Nájomcom. Podnájomca súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok.

4.2.13 Podnájomca nie je oprávnený vymeniť plastovú podložku pod evidenčným číslom PL s identifikáciou Nájomcu,  ani z nej odstrániť označenie Nájomcu. V prípade poškodenia alebo straty tejto plastovej  podložky  je  Podnájomca  povinný bezodkladne informovať Nájomcu, ktorý následne na náklady Podnájomcu dodá pre PL novú podložku.

4.2.14 Podnájomca nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do počítadla kilometrov na  PL  alebo  meniť  údaje  na počítadle kilometrov na PL. V prípade poruchy na počítadle kilometrov na PL je Podnájomca povinný bezodkladne po zistení tejto poruchy písomne informovať Nájomcu, ktorý zaistí jeho opravu prostredníctvom autorizovaného servisného strediska. Nájomca je zároveň s prihliadnutím na opotrebenie PL a doterajší priebeh užívania PL oprávnený odhadnúť počet odjazdených kilometrov po dobu, kedy bolo počítadlo kilometrov na PL nefunkčné. Podnájomca sa zaväzuje tento odhad akceptovať ako pravdivý a hodnoverný údaj.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Podnájomca je povinný zaplatiť Nájomcovi každú Platbu riadne a včas, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VPOL, v ZOL , ak sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodli inak. Podnájomca je povinný zaplatiť každú Platbu vo výške dohodnutej v ZOL , prípadne vo výške upravenej v súlade s týmito VPOL, a to na základe faktúry vystavenej Nájomcom  za  obdobie  príslušného  kalendárneho  predchádzajúceho  mesiaca.  Faktúru  na  prvú  Platbu vystaví Nájomca najneskôr do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal Deň prevzatia PL. Výška prvej Platby sa vypočíta pomerne za obdobie odo Dňa prevzatia PL do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal Deň prevzatia PL. Faktúru na každú nasledujúcu Platbu vystaví Nájomca do piateho dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý je príslušná Platba platená. Nájomca a Podnájomca sa môžu v ZOL dohodnúť, že Platobné obdobia, za ktoré je Podnájomca povinný platiť Nájomcovi jednotlivé Platby, budú dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, v takom prípade sa ustanovenia tohto bodu VPOL použijú primerane aj na takto dohodnuté dlhšie Platobné obdobia. ZOL môže určiť, že Podnájomca je povinný uhradiť určitú Platbu alebo jej časť aj formou zálohovej platby a/alebo predtým, ako príde k odovzdaniu PL do užívania Podnájomcovi.

5.2 Každá Platba a akákoľvek iná úhrada, ktorú je Podnájomca povinný zaplatiť Nájomcovi na základe  týchto VPOL,  alebo ZOL (ďalej len „Iná úhrada“)  je  na príslušnej  faktúre  vystavenej  Nájomcom  uvedená v mene dohodnutej v ZOL a bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v príslušných faktúrach je DPH vyčíslená osobitne. Podnájomca je povinný každú Platbu a Inú úhradu zaplatiť v mene dohodnutej v ZOL a spolu s každou Platbou a Inou úhradou je povinný zaplatiť aj DPH vo výške uvedenej v príslušnej faktúre. Podnájomca je povinný každú Platbu a Inú úhradu zaplatiť v plnej výške bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov zo svojho bežného účtu na bežný účet Nájomcu, s uvedením čísla ZOL ako variabilného symbolu Platby alebo Inej úhrady, ak nebol Nájomcom stanovený iný variabilný symbol. Podnájomca je povinný Nájomcovi bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu čísla svojho bežného účtu, resp. zmenu banky, v ktorej je jeho bežný účet vedený, prostredníctvom ktorého bude Podnájomca platiť Platby alebo  vykonávať  akékoľvek  Iné úhrady.  V prípade  zmeny  čísla  bežného účtu Nájomcu je Podnájomca povinný túto zmenu čísla bežného účtu akceptovať a zabezpečiť platenie Platieb alebo akýchkoľvek Iných úhrad na nový bežný účet Nájomcu.

5.3 Podnájomca je povinný zabezpečiť, aby každá Platba alebo akákoľvek Iná úhrada bola pripísaná na účet Nájomcu najneskôr v deň splatnosti Platby alebo Inej úhrady uvedený na príslušnej faktúre vystavenej Nájomcom (ďalej len „Deň splatnosti“). Deň splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v ZOL alebo na príslušnej faktúre nie je uvedený iný Deň splatnosti.

5.4 V prípade omeškania Podnájomcu so zaplatením Platby alebo akejkoľvek Inej úhrady je Nájomca oprávnený požadovať od Podnájomcu zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Zároveň je Nájomca oprávnený pristúpiť k vymáhaniu dlžnej Platby alebo Inej úhrady, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby, podľa vlastného uváženia. Podnájomca sa zaväzuje uhradiť Nájomcovi všetky výdavky spojené s vymáhaním dlžnej Platby alebo Inej úhrady, vrátane príslušenstva tejto pohľadávky, úrokov z omeškania, zmluvných pokút, inkasných nákladov, a pod. Nezaplatenie dlžnej Platby alebo Inej úhrady zo strany Podnájomcu v lehote 21 dní odo Dňa splatnosti tejto Platby alebo  Inej  úhrady  považuje  sa  za  podstatné  porušenie ZOL  zo  strany Podnájomcu a Nájomca má v takom prípade právo na odstúpenie od tejto ZOL. Omeškaním Podnájomcu vzniká Nájomcovi aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- EUR, a to bez potreby osobitného upozornenia.

5.5 V prípade uvedenia variabilného symbolu pri platbe bude táto platba priradená k príslušnej faktúre. V prípade neuvedenia variabilného symbolu alebo inej poznámky, na základe ktorej je možné identifikovať, ku ktorej faktúra sa platba vzťahuje, bude táto platba priradená chronologicky podľa splatnosti k najstaršej faktúre.

5.6 Nájomca je oprávnený jednostranne, aj bez súhlasu Podnájomcu, zmeniť výšku jednotlivých Platieb, ich splatnosť a ich štruktúru len vtedy, ak:
a) dôjde k zmene zákonných, vykonávacích alebo iných predpisov majúcich vplyv na výšku jednotlivých Platieb, najmä ak dôjde k zmene daňových podmienok, k zmene výšky daní alebo poplatkov, prípadne k zavedeniu nových daní alebo poplatkov; alebo
b) bola v ZOL dohodnutá variabilná úroková sadzba a v súlade so ZOL došlo k splneniu podmienok potrebných pre zmenu jej výšky; alebo
c) v príslušnej poisťovni, v ktorej je PL poistený, dôjde k zmene všeobecných poistných podmienok, k zmene poistných sadzieb alebo k zmene iných rozhodujúcich skutočností majúcich vplyv na výšku poistného; alebo
d) Nájomca v súlade s týmito VPOL dohodol poistenie pre prípad havárie PL a zo strany príslušnej poisťovne došlo v súlade s príslušnou poistnou zmluvou k zvýšeniu poistnej sadzby v dôsledku preukázaného vysokého škodového priebehu Podnájomcu počas trvania tohto poistného vzťahu; alebo Nájomca je povinný Podnájomcovi včas písomne oznámiť každú zmenu výšky jednotlivých Platieb uskutočnenú v súlade s týmto bodom, spolu s uvedením dôvodu zvýšenia jednotlivých Platieb a dátumu účinnosti tohto zvýšenia.

5.7 Nájomca je oprávnený na základe písomnej dohody s Podnájomcom zmeniť výšku jednotlivých Platieb, ich splatnosť a ich štruktúru najmä vtedy, ak:
a) po vzájomnej dohode Nájomcu a Podnájomcu došlo k zmene dĺžky trvania leasingového vzťahu; alebo
b) po vzájomnej dohode Nájomcu a Podnájomcu došlo k zmene rozsahu poskytovaných Služieb; alebo
c) po vzájomnej dohode Nájomcu a Podnájomcu náklady na vykonanie Úprav PL hradil Prenajímateľ.

5.8 Nájomca má právo na náhradu všetkých skutočne vynaložených nákladov  na  PL,  ktoré  nie  sú  súčasťou jednotlivých Platieb (ďalej len „Náklady na PL“). Podnájomca sa zaväzuje  všetky  Náklady  na  PL  nahradiť Nájomcovi riadne a včas, a to na základe osobitnej faktúry vystavenej Nájomcom, pokiaľ sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodli inak. Nákladmi na PL sú najmä:
a) náklady na opravu vzniknuté v dôsledku škody na PL, ktoré nie sú kryté poistením PL, alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške, alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť;
b) suma vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne suma  za nelikvidovanú časť škody;
c) náklady na údržbu a opravy PL, prípadne na pneuservis, ktoré nie sú zahrnuté v jednotlivých Platbách, alebo ktoré boli Nájomcom uhradené nad rámec rozsahu Služieb dohodnutých v ZOL;
d) náklady na náhradné vozidlo, ktoré nie sú zahrnuté v jednotlivých Platbách, alebo ktoré boli Nájomcom uhradené nad rámec rozsahu Služieb dohodnutých v ZOL;
e) iné náklady, ktoré nie sú zahrnuté v jednotlivých Platbách, alebo ktoré po vzájomnej dohode medzi Nájomcom a Podnájomcom uhradil Nájomca nad rámec rozsahu Služieb dohodnutých v ZOL.

6 SLUŽBY

6.1 Daň z motorových vozidiel a diaľničná nálepka

Ak je v ZOL ako PL uvedené osobné motorové vozidlo, úžitkové motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo alebo iná dopravná technika, a ak v ZOL nie je uvedené inak, Nájomca je  povinný ešte pred odovzdaním  PL Podnájomcovi, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území  Slovenskej  republiky,  zaplatiť  za tento  PL daň z motorových vozidiel a diaľničnú nálepku pre územie Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok,  ak  nie je v ZOL dohodnuté inak. Podnájomca nie je povinný uhradiť Nájomcovi daň z motorových vozidiel ani náklady za diaľničnú známku, nakoľko tieto náklady sú zahrnuté v cene operatívneho leasingu.

6.2 Poistenie PL

6.2.1 PZP

6.2.1.1 Ak z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky vyplýva povinnosť uzatvoriť na PL zmluvu o PZP, Nájomca zabezpečí uzatvorenie zmluvy o PZP v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní. Nájomca zároveň zabezpečí, aby na PL bola uzatvorená aj zmluva o medzinárodnom poistení zodpovednosti za škodu – tzv. Zelená karta, ak sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodli inak. Územná platnosť poistenia je v takom prípade uvedená v príslušných Podmienkach poistenia. Podnájomca nie je povinný uhradiť Nájomcovi poistné za PZP, nakoľko tieto náklady sú zahrnuté v cene operatívneho leasingu.

6.2.1.2 Rozsah krytia stanoví Nájomca v závislosti od charakteru PL. Takto stanovený rozsah krytia bude uvedený v príslušných Podmienkach poistenia a Podnájomca sa zaväzuje ho akceptovať.

6.2.1.3 Potvrdenie o uzatvorení PZP pre územie Slovenskej republiky – tzv. Biela karta, prípadne aj pre zahraničie – tzv. Zelená karta, je súčasťou Zložky pre užívateľa.

6.2.1.4 Podnájomca je povinný oboznámiť sa s príslušnými Podmienkami poistenia a dodržiavať ich počas celej doby trvania leasingového vzťahu. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu, ktoré mu boli uložené v Podmienkach poistenia,  vo všeobecne záväzných  právnych predpisoch platných na území Slovenskej  republiky,    v týchto VPOL, v ZOL, v dôsledku čoho príslušná poisťovňa odmietne alebo zníži poskytnutie poistného plnenia,  alebo v prípade vzniku vyššej škody ako je  stanovený  rozsah krytia,  Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi  celú škodu vzniknutú na PL, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočne vzniknutou škodou na PL a poskytnutým  poistným plnením.

6.2.2 Iné druhy poistenia PL

6.2.2.1 Pokiaľ sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodnú inak, Nájomca zabezpečí v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní uzatvorenie poistnej zmluvy na PL pre prípady obvyklých poistných rizík, pričom toto poistenie zahŕňa najmä poistenie pre prípad havárie, odcudzenia alebo poškodenia PL, ako aj poistenie pre prípad živelnej pohromy  (ďalej  len  „Obvyklé  poistné  riziká“).  Pokiaľ   v súlade  s písomnou  dohodou  medzi  Nájomcom a Podnájomcom nie je   na PL uzatvorená poistná zmluva pre prípad niektorého z Obvyklých poistných rizík a Podnájomca uzavrie takúto poistnú zmluvu vo svojom mene a na svoj účet, je Podnájomca povinný zriadiť vinkuláciu poistného plnenia z tejto poistnej zmluvy v prospech Nájomcu a zároveň je povinný zriadenie tejto vinkulácie Nájomcovi bezodkladne preukázať. Podnájomca je povinný túto vinkuláciu v prospech Nájomcu udržiavať až do konca doby trvania leasingového vzťahu. Na rozsahu krytia sa Nájomca a Podnájomca písomne dohodnú.

6.2.2.2 Ak v súlade s písomnou dohodou uzatvorenou medzi Nájomcom a Podnájomcom nie je na PL uzatvorená poistná zmluva pre prípad niektorého z Obvyklých poistných rizík, prípadne je táto poistná zmluva uzatvorená s rozsahom krytia nižším ako je vzniknutá škoda na PL, Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi celú škodu vzniknutú na PL, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi vzniknutou škodou na PL a poskytnutím poistným plnením.

6.2.2.3 Pokiaľ Podnájomca písomne požiada Nájomcu o uzatvorenie poistnej zmluvy na PL proti iným  poistným  rizikám  (ďalej len „Iné poistné riziká“), ktorými sú napr. doplnkové úrazové poistenie, doplnkové poistenie prepravovanej batožiny, poistenie právnej ochrany D.A.S., a pod., Nájomca zabezpečí v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní uzatvorenie poistnej zmluvy na PL proti požadovaným Iným poistným rizikám. Na rozsahu krytia sa Nájomca a Podnájomca písomne dohodnú.

6.2.2.4 Rozsah krytia, výška spoluúčasti Podnájomcu na poistných udalostiach a ďalšie podmienky poistenia PL sú uvedené  v Podmienkach poistenia.

6.2.2.5 Podnájomca je povinný oboznámiť sa s Podmienkami poistenia, ako aj s prípadnými ďalšími požiadavkami príslušnej poisťovne súvisiacimi s poistením PL a dodržiavať ich počas celej doby trvania leasingového vzťahu. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej  z povinností  Podnájomcu,  ktoré mu  boli  uložené  v Podmienkach poistenia,  vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky,  v týchto VPOL,  v ZOL alebo  v ZOL , v dôsledku čoho príslušná poisťovňa odmietne alebo zníži  poskytnutie poistného plnenia, alebo v prípade vzniku vyššej škody ako je dohodnutý rozsah krytia,  Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi celú  škodu vzniknutú na PL, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočne vzniknutou škodou na PL a poskytnutým poistným plnením.

6.2.3 Spoločné ustanovenia o poistení PL a o vzniku a likvidácii poistnej udalosti

6.2.3.1 Podnájomca je povinný dbať, aby poistná udalosť na PL nenastala. Pokiaľ poistná udalosť na PL hrozí, Podnájomca  je povinný na svoje náklady, s ohľadom na okolnosti a svoje možnosti, vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody hroziacej na PL, a ak odvrátenie hroziacej škody nie je možné, je Podnájomca povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na zmenšenie rozsahu škody vzniknutej na PL.

6.2.3.2 V prípade vzniku akejkoľvek poistnej udalosti na PL je Podnájomca povinný:
a) postupovať podľa inštrukcií týkajúcich sa postupu v prípade poistnej udalosti na PL, ktoré sú súčasťou Zložky pre užívateľa. Ak to nie je možné alebo ak riešenie poistnej udalosti na PL vyžaduje osobitné pokyny Nájomcu, Podnájomca je povinný bezodkladne si tieto pokyny od Nájomcu vyžiadať a ďalej postupovať v súlade s týmito pokynmi;
b) okamžite oznámiť túto poistnú udalosť príslušnému oddeleniu PZ SR (najmä v prípade odcudzenia PL, v prípade úmyselného poškodenia PL, alebo v prípade podozrenia, že došlo k trestnému činu). Ak je políciou spísaný záznam o nehode, priestupku alebo trestnom čine (napr. hlásenie o oznámení odcudzenia PL, a pod.), je Podnájomca povinný vyžiadať si od polície kópiu tohto záznamu a bezodkladne ho doručiť Nájomcovi;
c) písomne oznámiť vznik tejto poistnej udalosti Nájomcovi doručením vyplneného tlačiva na  oznamovanie  poistných udalostí, a to najneskôr do 24 hodín od zistenia vzniku poistnej udalosti. Tlačivá na oznamovanie poistných udalostí sú súčasťou Zložky pre užívateľa;
d) zabezpečiť dôkazy a podklady nevyhnutné na uplatnenie, prípadne vymáhanie poistného plnenia voči príslušnej poisťovni.  Ak  je  podmienkou  vyplatenia  poistného  plnenia  zo  strany  príslušnej  poisťovne  záznam   polície  o poistnej udalosti, je Podnájomca povinný tento záznam zabezpečiť a bezodkladne ho doručiť Nájomcovi.

6.2.3.3 Podnájomca je povinný Nájomcovi v celom rozsahu nahradiť škodu, ktorá na PL vznikne v prípade jeho používania v tých krajinách, na ktorých územie sa platnosť jeho poistenia nevzťahuje.

6.2.3.4 V prípade rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode na PL, keď jeho oprava je neekonomická, Nájomca ukončí ZOL  a vykoná záverečné vyúčtovanie. Nájomca sa zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné na vyplatenie poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne.

6.2.3.5 Vznik, prípadne trvanie poistnej udalosti na PL nemajú vplyv na povinnosť Podnájomcu platiť jednotlivé Platby, pričom táto jeho povinnosť trvá počas celej doby trvania leasingového vzťahu, ak nie je v Podmienkach poistenia, v týchto VPOL, v ZOL alebo v ZOL  uvedené inak.

6.3 Údržba a  opravy, pneuservis

V cene operatívneho leasingu je zahrnutý základný pravidelný a povinný servis PL, ako aj výmenu zimných aj letných pneumatík na PL. V prípade defektu pneumatiky alebo jej poškodenia znáša náklady na jej opravu v plnom rozsahu Podnájomca. Podnájomca nemá právo na zľavu z ceny leasingu resp. leasingových splátok v prípade, že nedisponuje náhradnou pneumatikou a z tohto dôvodu je PL dočasne nepoužiteľný. Nájomca zabezpečí záručné a pozáručné prehliadky a opravy PL. Náklady týchto prehliadok a opráv s výnimkou nákladov uznaných záručných opráv a bezplatných záručných prehliadok hradených dodávateľom resp. predajcom nesie Nájomca. Všetky ostatné náklady na údržbu, opravu a pneuservis PL znáša v plnom rozsahu Podnájomca.

7 UKONČENIE ZOL A ZOL A VRÁTENIE PL 

7.1 Riadne ukončenie ZOL

7.1.1 Ak sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodnú inak, k riadnemu ukončeniu ZOL dôjde:
a) uplynutím doby trvania leasingového vzťahu uvedenej v príslušnej ZOL, nie však skôr ako dôjde k vráteniu PL Nájomcovi a vysporiadaniu všetkých záväzkov Podnájomcu voči Nájomcovi.

7.2 Predčasné ukončenie ZOL a ZOL

7.2.1 Nájomca a Podnájomca n i e sú oprávnení  vypovedať  ZOL.  Nájomca a Podnájomca  sú  oprávnení  odstúpiť  od ZOL iba v niektorom z prípadov uvedených v týchto VPOL alebo v ZOL. Odstúpenie od ZOL alebo od ZOL musí byť písomné (Nájomca je oprávnený od ZOL odstúpiť aj e-mailom na kontaktný e-mail uvedený v ZOL alebo na iný Podnájomcom používaný e-mail) a riadne doručené druhej zmluvnej strane, účinnosť nadobúda dňom doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je uvedené inak. Účinnosťou odstúpenia od ZOL v žiadnom prípade nevzniká právo niektorej zo zmluvných strán žiadať vrátenie akéhokoľvek plnenia uskutočneného druhou zmluvnou stranou na základe alebo v súvislosti  so  ZOL  predo dňom  účinnosti tohto odstúpenia. Ak dôjde k výpovedi  alebo k odstúpeniu od ZOL, účinnosťou tejto výpovede alebo odstúpenia od ZOL dochádza zároveň k zániku všetkých Nájomných zmlúv uzatvorených na základe tejto ZOL.

7.2.2 Nájomca je oprávnený od ZOL odstúpiť najmä z týchto dôvodov:
a) ak sa Podnájomca dostal do omeškania so zaplatením Platby, jej časti alebo akejkoľvek Inej úhrady po dobu  dlhšiu ako 7 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry vystavenej Nájomcom,  prípadne ak  sa Podnájomca dostal do omeškania s plnením akéhokoľvek iného peňažného  alebo  nepeňažného  záväzku  voči  Nájomcovi  alebo tretej osobe; alebo
b) ak bol na majetok Podnájomcu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, bola povolená reštrukturalizácia, alebo bol podaný návrh na začatie iného obdobného  konania,  ktorý  podľa  posúdenia  Nájomcu  bol  podaný  opodstatnene,  alebo  ak  je Podnájomca v zmysle príslušných slovenských alebo zahraničných všeobecne záväzných právnych predpisov v úpadku; alebo
c) ak Podnájomca poruší svoju povinnosť bezodkladne písomne oznámiť a doložiť všetky skutočnosti uvedené v bode 4.2.3 týchto VPOL, alebo ak užíva PL iným než Bežným spôsobom užívania PL uvedenom v bode 4.2.6 týchto VPOL, v dôsledku čoho Nájomcovi vznikla škoda, prípadne Nájomcovi hrozí vznik škody; alebo
d) ak Podnájomca nebude akceptovať zmenu výšky jednotlivých Platieb, ich splatnosti alebo ich štruktúry vykonanú   v súlade s bodom 5.5 týchto VPOL, alebo ak Podnájomca vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou VPOL vykonanú v súlade s bodom 14.1 týchto VPOL; alebo
e) v prípade smrti Podnájomcu, alebo ak Podnájomca rozhodol o svojom zrušení s likvidáciou alebo bez likvidácie, o zmene právnej formy, o kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti, o znížení základného imania, o zmenách v zložení svojich štatutárnych orgánov, alebo o inej záležitosti, ktorá by podľa uváženia Nájomcu podstatným spôsobom mohla ovplyvniť platobnú schopnosť Podnájomcu; alebo
f) ak došlo k podstatnej zmene v prevádzke Podnájomcu, v jeho organizačnej zložke alebo na jeho inom majetku, ktorá by podľa uváženia Nájomcu mohla podstatným spôsobom ovplyvniť platobnú schopnosť  Podnájomcu, najmä začatie súdneho, rozhodcovského alebo obdobného konania alebo správneho konania proti Podnájomcovi; alebo
g) ak dôjde k premiestneniu sídla Podnájomcu mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu; alebo
h) ak bola s PL spáchaná trestná činnosť alebo ak  hrozí  alebo  už  bolo  začaté  trestné  stíhanie  Podnájomcu, alebo štatutárneho orgánu, prípadne člena štatutárneho orgánu Podnájomcu; alebo
i) ak Podnájomca pri uzatváraní ZOL alebo v súvislosti s ich uzatváraním uviedol Nájomcovi alebo inej osobe nesprávne,   neúplné   alebo   nepravdivé   údaje,   vrátane  údajov o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo činnosti, alebo zamlčal skutočnosti alebo okolnosti, za ktorých by Nájomca podľa vlastného uváženia nebol s Podnájomcom ZOL alebo ZOL uzatvoril.

7.2.3 V prípade odstúpenia od ZOL je Podnájomca povinný zaplatiť Nájomcovi všetky dlžné Platby a Iné úhrady splatné ku dňu ukončenia ZOL, vrátane úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Zároveň je Nájomca oprávnený pristúpiť k vymáhaniu dlžných Platieb alebo Iných úhrad, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby, podľa vlastného uváženia, pričom Podnájomca sa zaväzuje Nájomcovi uhradiť všetky výdavky spojené s vymáhaním dlžných Platieb alebo Iných úhrad, vrátane príslušenstva týchto  pohľadávok,  úrokov z omeškania, zmluvných pokút a inkasných nákladov. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri uvedených nárokoch aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré mu výpoveďou ZOL alebo ZOL, prípadne odstúpením od ZOL alebo od ZOL vznikli.

7.2.4 Ak nastane niektorý z dôvodov odstúpenia od ZOL uvedených v bode 7.2.2 písm. a) až c) týchto VPOL, Nájomca je oprávnený uplatniť si u Podnájomcu pred odstúpením od ZOL nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Obstarávacej ceny PL. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré mu v dôsledku skutočností uvedených v bode 7.2.2 písm. a) až c) týchto VPOL vznikli.

7.2.5 Ak Nájomca a Podnájomca uzatvorili viacero ZOL, a ak v súlade s týmito VPOL nastal dôvod na predčasné ukončenie ktorejkoľvek z týchto ZOL, Nájomca a Podnájomca sú oprávnení, podľa vlastného uváženia, predčasne ukončiť výpoveďou  alebo  odstúpením  ktorúkoľvek  z týchto  ZOL, prípadne všetky ZOL.

7.2.6 V prípade vzniku totálnej škody na PL dôjde k predčasnému ukončeniu ZOL ku dňu, kedy došlo k totálnej škode na PL, pričom povinnosť Podnájomcu platiť Platby zaniká až dňom doručenia rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode na PL Nájomcovi. Nájomca je povinný dobropisovať Podnájomcovi všetky zaplatené Platby, ktorých splatnosť nastala odo dňa, kedy došlo k totálnej škode na PL až do dňa, kedy bolo Nájomcovi doručené rozhodnutie príslušnej poisťovne o totálnej škode na PL.

7.2.7 V prípade odcudzenia PL dôjde k predčasnému ukončeniu ZOL ku dňu, kedy preukázateľne došlo zo strany Podnájomcu k hláseniu o oznámení odcudzenia PL na príslušnom oddelení PZ SR, pričom povinnosť Podnájomcu platiť Platby zaniká až dňom, kedy bolo Nájomcovi v súlade s Trestným poriadkom doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania. Nájomca je povinný dobropisovať Podnájomcovi všetky zaplatené Platby, ktorých splatnosť nastala odo  dňa,  kedy  preukázateľne  došlo  zo  strany  Podnájomcu  k hláseniu o oznámení odcudzenia PL na príslušnom oddelení PZ SR až do dňa, kedy bolo Nájomcovi v súlade s Trestným poriadkom doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania. Ak odcudzený PL bude príslušnými orgánmi nájdený a zaistený v prospech Nájomcu ešte pred doručením  rozhodnutia orgánu činného  v trestnom konaní o začatí trestného stíhania Nájomcovi, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že k predčasnému ukončeniu príslušnej ZOL nedošlo a Nájomca s Podnájomcom sú povinní pokračovať v plnení tejto ZOL , pokiaľ sa písomne nedohodnú inak.

7.3 Vrátenie PL

7.3.1 V prípade uplynutia doby trvania leasingového vzťahu, v prípade dosiahnutia Celkového limitu km, ako aj v prípade predčasného ukončenia ZOL je Podnájomca povinný vrátiť PL Nájomcovi bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy nastala niektorá zo skutočností uvedených v tomto bode VPOL; to neplatí v prípade vzniku totálnej škody na PL a tiež v prípade odcudzenia PL.

7.3.2 Podnájomca je povinný vrátiť PL Nájomcovi na vopred dohodnutom mieste, ak miesto vrátenia PL nebolo vopred dohodnuté, Podnájomca je povinný vrátiť PL na mieste písomne určenom Nájomcom, a  ak miesto  vrátenia PL  nebolo ani písomne určené Nájomcom,  Podnájomca je povinný vrátiť PL  v mieste sídla  Nájomcu.  Podnájomca znáša nebezpečenstvo škody na PL až do okamihu riadneho vrátenia PL Nájomcovi.

7.3.3 Podnájomca je povinný vrátiť PL Nájomcovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k opotrebovaniu PL spôsobenému Bežným spôsobom užívania PL, k jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Podnájomca je povinný Nájomcovi vrátiť PL aj s kompletným príslušenstvom, technickou  dokumentáciou, prípadne Zložkou pre užívateľa, ktoré Podnájomca získal od Nájomcu, najmä je Podnájomca povinný odovzdať Nájomcovi kľúče od PL, kľúče od mechanického zabezpečovacieho zariadenia, resp. elektronického zabezpečovacieho systému  PL,  diaľkové ovládanie zamykania, prípadne iného zariadenia, autorádio, vrátane jeho odnímateľného bezpečnostného panelu, servisnú knižku, Palivovú kartu, Kartu asistenčných služieb a skladiskový list o uskladnení pneumatík.

7.3.4 Všetky náklady, ktoré Nájomcovi vzniknú neodovzdaním kompletného príslušenstva PL, technickej dokumentácie, prípadne  Zložky pre užívateľa,  je Nájomca oprávnený  Podnájomcovi  vyúčtovať  a  zahrnúť ich  do záverečného vyúčtovania. Podnájomca je povinný odovzdať PL čistý a s vyčisteným interiérom, v prípade nesplnenia tejto povinnosti je Nájomca oprávnený všetky náklady na vyčistenie PL alebo jeho interiéru Podnájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.

7.3.5 Pri vrátení PL Nájomca vykoná kontrolu jeho stavu. Podnájomca zodpovedá za nadmerné opotrebovanie PL, ako aj  za všetky vady a poškodenia, ktoré PL má v čase tejto kontroly, a ktoré neboli  Podnájomcom  riadne  nahlásené  alebo odstránené v súlade s týmito  VPOL,  a to aj  v prípade,  ak  sa tieto vady alebo poškodenia PL stanú zjavné  až v čase po vykonaní tejto kontroly. Nájomca je oprávnený všetky náklady na odstránenie týchto vád a poškodenia PL vyúčtovať Podnájomcovi a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.

7.3.6 Nájomca a Podnájomca potvrdia vrátenie PL podpísaním Protokolu o vrátení PL, pričom podpísaním  tohto protokolu  zo strany Nájomcu a Podnájomcu sa PL považuje za riadne vrátený Nájomcovi. V Protokole o vrátení PL sa uvedie prípadné nadmerné opotrebovanie PL, ako aj všetky jeho vady a poškodenia zistené pri kontrole stavu PL, chýbajúce príslušenstvo PL, technická dokumentácia, prípadne Zložka pre užívateľa, počet odjazdených kilometrov a dátum podpísania Protokolu o vrátení PL.

7.3.7 Ak nedôjde k vráteniu PL v lehote uvedenej v bode 7.3.1 týchto VPOL, Podnájomca je povinný zaplatiť Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške Platby za každý, aj začatý kalendárny mesiac, v ktorom je Podnájomca v omeškaní s vrátením PL, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom malo dôjsť k vráteniu PL. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením o zmluvnej pokute dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok  na náhradu škody, ktorá mu vznikne  v dôsledku omeškania Podnájomcu     s vrátením PL, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

7.3.8 Ak nedôjde k vráteniu PL Podnájomcom v lehote uvedenej v bode 7.3.1 týchto VPOL, Nájomca je aj bez predchádzajúceho súhlasu Podnájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, Podnájomcovi PL odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípad je Podnájomca povinný Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, umožniť neobmedzený prístup k PL a strpieť tiež jeho prípadný  odvoz  alebo  iné opatrenia potrebné na zabránenie ďalšieho užívania PL Podnájomcom. Podnájomca týmto zároveň dáva Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, výslovný súhlas na prístup k PL, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa PL nachádza, a to aj vtedy, ak sa  PL nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré Podnájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel  je Prenajímateľ,  prípadne  tretia osoba poverená  alebo splnomocnená Nájomcom,  oprávnený vstúpiť  a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska Podnájomcu. Podnájomca sa zaväzuje nahradiť všetky náklady Nájomcu, prípadne tretej osoby  poverenej  alebo  splnomocnenej  Nájomcom,  spojené so zaistením PL, s jeho odobratím, prípadne  s  odbornou  demontážou,  s jeho  prepravou,  so  strážením,  s uskladnením, a pod. Ak Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, vykonáva toto odobratie PL a realizuje právo prístupu k PL, je Podnájomca povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom požiada. Ak bude PL umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Podnájomca nemá vlastnícke, prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL, je Podnájomca povinný zabezpečiť Nájomcovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej  Nájomcom prístup k PL najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade nesplnenia niektorej z povinností uvedených v tomto bode VPOL je Nájomca je oprávnený uplatniť si u Podnájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Obstarávacej ceny PL. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu uvedených v tomto bode VPOL a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

8 Záverečné vyúčtovanie

8.1 Záverečným vyúčtovaním sa rozumie vzájomné finančné vyúčtovanie  medzi  Nájomcom  a Podnájomcom,  ktoré  môže vykonať Nájomca iba pri predčasnom ukončení príslušnej ZOL (ďalej len „Záverečné vyúčtovanie“). V prípade vzniku totálnej škody na PL sa Záverečné vyúčtovanie môže vykonať až v čase, keď bude známa výška poistného plnenia poskytnutého zo strany príslušnej poisťovne. Ak je výsledkom Záverečného vyúčtovania preplatok zo strany Podnájomcu, Nájomca dobropisuje tento preplatok Podnájomcovi v lehote uvedenej v dobropise vystavenom Nájomcom. Ak je výsledkom Záverečného vyúčtovania nedoplatok zo strany Podnájomcu, Podnájomca je povinný zaplatiť  tento  nedoplatok  Nájomcovi  najneskôr  v deň  splatnosti  uvedený  na  faktúre vystavenej Nájomcom.
a) ak  je  v okamihu  vrátenia PL  počet  skutočne odjazdených kilometrov  nižší  ako Celkový  limit  km  uvedený v ZOL , vynásobí sa počet kilometrov odjazdených pod Celkový limit km Sadzbou za podlimitný km uvedenou v ZOL;
b) ak bolo v ZOL dohodnuté poskytovanie Služby – Náhradné vozidlo, uskutoční sa vyúčtovanie všetkých súm, ktoré boli ako súčasť jednotlivých Platieb zaplatené Podnájomcom za túto Službu a skutočných nákladov Nájomcu na poskytovanie tejto Služby;

C. ZÁVEREČNÁ ČASŤ 

9 DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

9.1 Dôverné informácie

9.1.1 Nájomca sa zaväzuje zaobchádzať s Dôvernými informáciami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií i po skončení zmluvného vzťahu medzi Nájomcom a Podnájomcom.

9.1.2 Nájomca je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, rozsahu a za podmienok:
a) stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prípadne v právoplatných rozhodnutiach súdnych a iných správnych orgánov,
b) dohodnutých v týchto VPOL alebo v iných zmluvách medzi Nájomcom a Podnájomcom,
c) uvedených v písomnom súhlase udelenom Podnájomcom Nájomcovi.

9.2 Ochrana Osobných údajov

9.2.1 Podnájomca týmto dáva Nájomcovi výslovný súhlas, že Nájomca je oprávnený
a) spracovávať Osobné údaje Podnájomcu, a to na účely správy záväzkového vzťahu medzi Podnájomcom a Nájomcom alebo členom Skupiny  Nájomcu a  na  účely  súvisiace  s podnikateľskou činnosťou Nájomcu alebo na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou člena Skupiny Nájomcu, zapísaných v obchodnom registri podľa osobitných predpisov, na účely dojednávania, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly záväzkových vzťahov s Podnájomcom, na účel identifikácie Podnájomcov a ich zástupcov, na účel zdokumentovania činnosti Nájomcu alebo člena Skupiny Nájomcu, na účel ochrany a domáhania sa práv Nájomcu alebo člena Skupiny Nájomcu, na  plnenie si  úloh a povinností Nájomcu podľa osobitných predpisov;
b) uskutočňovať prenos Osobných údajov do štátov sídla člena Skupiny Nájomcu, za predpokladu, že zaručujú primeranú úroveň ochrany, pričom Nájomca informuje Podnájomcu o takýchto úkonoch Zverejnením; v prípade, ak Nájomca bude uskutočňovať prenos Osobných údajov do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, Nájomca sa zaväzuje postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov;
c) na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poskytnúť Osobné údaje Podnájomcu alebo poveriť spracovaním Osobných údajov Podnájomcu tretiu osobu, a to aj tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu, že táto tretia osoba zaručuje primeranú úroveň ochrany, a to na účely uvedené v písm. a) tohto bodu VPOL a na účely spolupráce podľa písm. e) tohto bodu VPOL, pričom Nájomca informuje Podnájomcu o takýchto úkonoch Zverejnením;
d) poskytnúť Osobné údaje Podnájomcu alebo odovzdávať k spracovaniu Osobné údaje Podnájomcu členovi Skupiny Nájomcu, pričom Nájomca informuje Podnájomcu o takýchto úkonoch Zverejnením;
e) spracovávať Osobné údaje Podnájomcu na účely vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu;
f) kopírovať, skenovať alebo iným spôsobom zaznamenať informácie obsiahnuté v doklade totožnosti Podnájomcu alebo osoby konajúcej za Podnájomcu, prípadne tiež informácie obsiahnuté v iných dokladoch predložených Podnájomcom Nájomcovi alebo Nájomcom splnomocnenej osobe a tieto záznamy archivovať a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie niektorého z účelov podľa tohto bodu VPOL.

9.2.2 Súhlas udelený Podnájomcom podľa bodu 9.2.1 týchto VPOL platí počas trvania účelu spracovania.

9.2.3 Podnájomca je oprávnený svoj súhlas, vymedzený v bode 9.2.1 VPOL, písomne odvolať v prípade, ak Nájomca bude konať v rozpore s podmienkami dohodnutými v tomto bode VPOL.

9.2.4 Pokiaľ  nie je  osoba,  ktorá  je členom  Skupiny Nájomcu,  identifikovaná  svojim  obchodným  menom  a miestom sídla v definícii Skupiny Nájomcu, pre účely vykonávania oprávnenia Nájomcu podľa bodu  9.2.1 VPOL,  v súlade s osobitným predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov fyzických osôb, bude identifikovaná takáto osoba Nájomcom Zverejnením.

9.2.5 Ak Podnájomca poskytuje Nájomcovi osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, Podnájomca výslovne vyhlasuje, že má písomný súhlas takto dotknutej fyzickej osoby, na základe ktorého je oprávnený osobné údaje tejto osoby poskytnúť Nájomcovi na spracovanie v rozsahu uvedenom vo VPOL.

9.3 Poskytnutie Dôverných informácií

9.3.1 Podnájomca súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akcionárom Nájomcu, ako aj iným subjektom patriacim do Skupiny Nájomcu.

9.3.2 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytoval Dôverné informácie tretím osobám, prostredníctvom ktorých zabezpečuje Podnájomcovi poskytovanie súvisiacich Služieb  v dohodnutom  rozsahu,  ako aj ďalším tretím  osobám,   s ktorými Nájomca spolupracuje (napr. poistiteľom, s ktorými spolupracuje pri poistení PL, osobám, s ktorými spolupracuje pri vymáhaní svojich pohľadávok voči Podnájomcom, a pod.),  a to za podmienky,  že tieto tretie osoby  sú spôsobilé zabezpečiť ochranu Dôverných informácií pred zneužitím.

9.3.3 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytol informácie a doklady o neplnení jeho záväzkov voči Nájomcovi  tretej osobe, ktorej Nájomca udelil písomné plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov v prípade, ak si Podnájomca neplní riadne a včas svoje záväzky voči Nájomcovi.

9.3.4 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytol Dôverné informácie tretím osobám, ktoré Nájomca poveril plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj tretím osobám, ktorým udelil písomne plnomocenstvo na zastupovanie v súdnom ako aj mimosúdnom konaní.

9.3.5 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytol Dôverné informácie tretej osobe, s ktorou rokuje o postúpení pohľadávok Nájomcu voči Podnájomcovi alebo o prevzatí záväzku Nájomcu voči Podnájomcovi.

9.3.6 Podnájomca súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený za účelom správy registratúrnych záznamov Nájomcu podľa osobitného predpisu odovzdať tretej osobe všetky doklady o záväzkových vzťahoch medzi Nájomcom a Podnájomcom vrátane zmlúv, dokumentácie súvisiacej so zmluvami a záznamov komunikácie medzi Nájomcom a Podnájomcom.

9.4 Zachovanie dôverného charakteru informácií Podnájomcom

9.4.1 Podnájomca zodpovedá za zachovanie informácií dôverného charakteru, ktoré získal v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi ním a Nájomcom. Podnájomca preto nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu, poskytovať žiadnej tretej osobe takéto informácie.

10 OZNAMOVANIE  A DORUČOVANIE

10.1 Písomnosti Nájomcu sa doručujú
a) osobne,
b) poštou,
c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, telex, e-mail alebo iné elektronické médium).

10.2 Pri osobnom doručovaní písomnosti (za ktoré sa považuje aj doručovanie kuriérom alebo inou treťou osobou, ako aj preberanie písomnosti Podnájomcom u Nájomcu) sa písomnosť považuje za doručenú jej odovzdaním, za ktoré sa považuje aj prípad, ak ju adresát odmietne prevziať.

10.3 Pri doručovaní písomností poštou sa zásielka považuje za doručenú v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní a v cudzine siedmy deň po jej odoslaní.

10.4 Pri doručovaní písomnosti prostredníctvom faxu alebo telexu sa písomnosti považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní, písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom prijatia správy o jej doručení.

10.5 Podnájomca je povinný oznámiť Nájomcovi adresu, číslo telefónu, faxu,  telexu a iných elektronických prostriedkov,  na ktoré mu bude Nájomca zasielať alebo oznamovať všetky dokumenty a oznámenia a bezodkladne informovať Nájomcu o akejkoľvek zmene týchto údajov. V prípade, že Podnájomca tieto informácie Nájomcovi neoznámi, považuje sa doručenie a oznámenie vykonané na poslednú známu adresu, prípadne na posledné známe číslo telekomunikačného prostriedku za riadne vykonané.

10.6 Podnájomca je povinný všetky oznámenia, žiadosti a akúkoľvek komunikáciu s Nájomcom uskutočňovať písomnou formou doručenou osobne, poštou, prípadne inou treťou osobou. V prípadoch stanovených Nájomcom je Podnájomca oprávnený doručiť písomnosť faxom alebo e-mailom. Nájomca je oprávnený od Podnájomcu požadovať, aby určité oznámenia, ktoré boli doručené faxom alebo e-mailom, boli potvrdené do troch pracovných dní doručením ich písomného originálu Nájomcovi. Pokiaľ Podnájomca toto potvrdenie v uvedenej lehote neuskutoční, nie je Nájomca povinný takéto oznámenie akceptovať, ak ho však Nájomca akceptoval, nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne  jeho postupom na základe takto nepotvrdeného oznámenia. Podnájomca nie je oprávnený uskutočňovať žiadne oznámenia, prípadne žiadosti ústnou formou.

10.7 Podnájomca je povinný oznámenie, žiadosť, prípadne akúkoľvek inú písomnosť podľa predchádzajúceho bodu týchto VPOL uskutočniť tak, aby táto písomnosť bola určitá, zrozumiteľná, správna a presná, bola datovaná a podpísaná Podnájomcom, prípadne Oprávnenou osobou. Nájomca nie je povinný overovať správnosť, presnosť ani úplnosť údajov, ktoré Podnájomca uviedol v písomnosti podľa predchádzajúcej vety.

10.8 Nájomca je oprávnený podľa vlastného uváženia požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predloženého Podnájomcom Nájomcovi boli úradne overené.

10.9 Nájomca je oprávnený požadovať, aby Podnájomca pri predložení akéhokoľvek dokumentu v inom než slovenskom jazyku predložil Nájomcovi slovenský preklad uvedeného dokumentu  opatrený znaleckou doložkou,  obstaraný na náklady Podnájomcu. V takomto prípade Nájomca používa výhradne príslušný slovenský preklad a nie je povinný skúmať, či tento preklad zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.

11 ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU

11.1 Nájomca zodpovedá len za škody ním zavinené. Pre obchodno-právne vzťahy je tým princíp  objektívnej zodpovednosti pre Nájomcu vylúčený. V prípade vzniku povinnosti Nájomcu nahradiť Podnájomcovi škodu, nie je Nájomca povinný nahradiť Podnájomcovi ušlý zisk.

11.2 Nájomca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku konania,  prípadne  nekonania  tuzemských  alebo zahraničných úradov či súdov, odmietnutia alebo oneskoreného udelenia nevyhnutných povolení zo  strany úradov, v dôsledku pôsobenia vyššej moci, povstania, revolúcie, občianskych nepokojov, vojny alebo prírodných katastrof, alebo v dôsledku iných udalostí, ktoré Nájomca nemá pod kontrolou (napr. poruchy trhu, štrajky, pracovné výluky alebo iné okolnosti, ktoré Nájomca nemôže ovplyvniť). Nájomca nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nefungovania telekomunikačných služieb poskytovaných Nájomcovi tretími  osobami.  Nájomca ďalej  nezodpovedá  za škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Podnájomcu, alebo udalostí, za ktoré Podnájomca zodpovedá, alebo škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania splnenia akejkoľvek povinnosti Podnájomcu voči Nájomcovi.

12 NÁHRADA ŠKODY A ÚHRADA NÁKLADOV

12.1 Podnájomca sa zaväzuje bezodkladne na základe písomnej výzvy nahradiť Nájomcovi v celom rozsahu škodu a  všetky náklady, ktoré  Nájomcovi  vznikli  v dôsledku  porušenia  akejkoľvek  povinnosti  Podnájomcu  uvedenej v týchto VPOL, v ZOL alebo v ZOL , vrátane všetkých nákladov, ktoré Nájomcovi vznikli v súvislosti s ochranou jeho práv, najmä v súvislosti s vymáhaním splatných pohľadávok Nájomcu voči Podnájomcovi (vrátane súdnych a správnych poplatkov a ďalších nákladov spojených so súdnym či mimosúdnym vymáhaním pohľadávok).

12.2 Podnájomca je taktiež povinný nahradiť Nájomcovi v celom rozsahu škodu, ktorá na PL  vznikla  v dôsledku akéhokoľvek úmyselného alebo nedbanlivostného konania zo strany Podnájomcu alebo tretej osoby.

13 ZAPOČÍTANIE

13.1 Nájomca je oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Podnájomcovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Podnájomcu voči Nájomcovi, a to bez ohľadu na to, či sú súčasné, budúce, splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané. Nájomca je oprávnený započítať aj také svoje pohľadávky voči Podnájomcovi, ktoré nie sú splatné, alebo sú premlčané.

13.2 Nájomca je oprávnený započítať aj pohľadávky  znejúce  na  rôzne  meny,  po  prepočte  menovým  kurzom stanoveným Národnou bankou Slovenska, prípadne Európskou centrálnou bankou ku dňu započítania.

13.3 Pokiaľ nie je písomne  dohodnuté  inak, Podnájomca nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Nájomcovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Nájomcu voči Podnájomcovi.

14 VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Tieto VPOL tvoria neoddeliteľnú súčasť ZOL uzatvorenej medzi Nájomcom a Podnájomcom. Nájomca je oprávnený v nadväznosti na vývoj  právneho a podnikateľského  prostredia  tieto  VPOL  kedykoľvek  meniť  alebo  dopĺňať. Aktuálne znenie VPOL bude Nájomcom určené  ich  Zverejnením  na  webovom  sídle  Nájomcu (www.avisprestige.sk). Podnájomca je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VPOL písomným oznámením doručeným Nájomcovi do 15 dní odo dňa, kedy bolo znenie VPOL určené Zverejnením. Ak  sa  tak nestane, zmeny a doplnky VPOL nadobudnú účinnosť dňom  uvedeným  vo  VPOL.  Pre odstránenie  pochybností platí, že vykonanie akejkoľvek Platby, jej časti, alebo vykonanie akejkoľvek Inej úhrady Podnájomcu v prospech Nájomcu, alebo vykonanie akéhokoľvek úkonu, ktorým Podnájomca pokračuje v užívaní PL vo forme operatívneho leasingu alebo vo využívaní súvisiacich Služieb, ak bola táto Platba, Iná úhrada alebo akýkoľvek úkon vykonaný po  dni účinnosti uvedenom vo VPOL, platí že Podnájomca vzal  všetky  zmeny  a doplnky  VPOL  na vedomie,  že  s týmito zmenami  a doplnkami VPOL súhlasí a  zaväzuje sa ich dodržiavať.  Ak  Podnájomca do 15 dní od Zverejnenia VPOL vyjadrí svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným Nájomcovi a medzi Nájomcom a Podnájomcom nedôjde k dohode, zostávajú pre zmluvné strany v platnosti VPOL v pôvodnom znení.

14.2 Podnájomca je povinný poskytnúť Nájomcovi na jeho písomnú žiadosť ročnú účtovnú závierku. Ak Podnájomca podlieha zákonnej povinnosti mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, je povinný poskytnúť Nájomcovi ročnú účtovnú závierku overenú audítorom.

14.3 Podnájomca je počas trvania ZOL alebo ZOL povinný kedykoľvek, keď ho o to  Nájomca požiada, poskytnúť mu  doklad o svojom založení a právnej existencii (doklad preukazujúci právnu subjektivitu) alebo preukázať svoju totožnosť.

14.4 Podnájomca je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania ZOL písomne oznámiť Nájomcovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že Podnájomca by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Ak Podnájomca neoznámi Nájomcovi skutočnosti podľa tohto  bodu VPOL,  bude Nájomca považovať Podnájomcu za  osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou.

14.5 Nájomca a Podnájomca sú povinní ku dňu riadneho alebo predčasného ukončenia ZOL urobiť všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody na PL.

14.6 Nájomca a Podnájomca sa týmto výslovne dohodli, že aj po zániku ZOL, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL, s ZOL alebo s týmito VPOL, sa pri vysporiadaní vzájomných práv a povinností medzi  Nájomcom  a Podnájomcom postupuje  podľa týchto  VPOL,  ak  sa Nájomca a  Podnájomcom písomne nedohodli inak.

14.7 Ak je ZOL, Nájomná zmluva, VPOL alebo akákoľvek iná dohoda súvisiaca so ZOL, s ZOL alebo s týmito VPOL uzatvorená medzi Nájomcom a Podnájomcom v slovenskom jazyku a v inom ďalšom jazyku,  rozhodujúca  je slovenská verzia dokumentu, pokiaľ ZOL  alebo  iná  dohoda  nestanovuje  inak.  Vždy  je  však  rozhodujúca slovenská verzia VPOL.

14.8 Nájomca a Podnájomca sa dohodli, že všetky ich práva a povinnosti vyplývajúce zo ZOL, z týchto VPOL, a z akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL, alebo s týmito  VPOL,  pokiaľ  nie  sú výslovne upravené v príslušnom dokumente,  budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

14.9 Nájomca a Podnájomca sa dohodli, že na riešenie sporov vyplývajúcich zo ZOL, z týchto VPOL a z akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL, alebo s týmito VPOL sú príslušné súdy SR.

14.10 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie ZOL, alebo týchto VPOL, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL, alebo s týmito VPOL stane neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení ZOL, týchto VPOL, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL, s Nájomnou  zmluvou  alebo  s týmito  VPOL.  Zmluvné  strany  sa  v takomto  prípade zaviazali nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

14.11 Ak sa Nájomca s Podnájomcom písomne nedohodli inak, všetky zmluvy uzatvorené písomne medzi Nájomcom a Podnájomcom môžu byť menené alebo doplňované výlučne písomnou formou, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

14.12 Podnájomca výslovne súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený kedykoľvek postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky voči Podnájomcovi, a to bez ohľadu na to, či sú budúce alebo súčasné, podmienené alebo nepodmienené, bez  ohľadu na  právny  vzťah,  z  ktorého  vyplývajú,  ako aj  bez ohľadu  na to,  či Nájomca vzniesol v súvislosti s takouto pohľadávkou akúkoľvek požiadavku, alebo nie, alebo previesť na tretiu osobu akékoľvek svoje záväzky. Podnájomca je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Nájomcovi alebo previesť svoje záväzky voči nemu na  tretiu osobu výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu.

14.13 Tieto VPOL nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2016.